HBO-verklaring Dierproeven

(ex art. 6 dierproevenregeling)

Bij Hogeschool Rotterdam kunnen BML (B&M) bachelors de hbo-verklaring Dierproeven (ex art. 6b dierproevenregeling) behalen. De cursus bestaat uit colleges, practica en zelfstudie. Daarnaast volgt u een proefdierkundige stage.

Om het verantwoord werken met proefdieren te bevorderen, moet een ieder die met proefdieren werkt volgens de wet op de dierproeven in het bezit zijn van een verklaring c.q. diploma waaruit blijkt dat de medewerker de competenties bezit om op hbo-niveau proefdierkundig werk te kunnen verrichten ( zie art. 6 van de dierproevenregeling). Ook voor hlo-bachelors en -ingenieurs is een hbo-verklaring Dierproeven verplicht (artikel 6b). Wij bieden u de kans tot het behalen van deze verklaring. Deze cursus is bedoeld voor laboratorium medewerkers die met proefdieren en dierproeven te maken gaan krijgen en reeds in het bezit zijn van een diplomavan de opleiding  Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Het curriculum van de cursus is op landelijk niveau vastgesteld.

In een intakegesprek bespreken we of uw opleiding  voldoet aan de gestelde eisen, wat wij van u kunnen verwachten en wat u van onze opleiding kunt verwachten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor hlo-ers met opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Inhoud

Theorie en praktijk op het gebied van de vergelijkende anatomie, fysiologie, ontwikkelingsbiologie, farmacologie en proefdierkunde. U dient een proefdierkundige stage te volgen.


Werkwijze

We geven de cursus voor een belangrijk deel als aanschuifonderwijs in de reguliere opleiding. Deze cursus bestaat uit colleges, practica en zelfstudie. Naast de stage moet u ook een deel van de praktisch proefdierkundige training van de proefdierkundige modules uitvoeren op de werkplek. De biologische basismodulen die u eventueel moet volgen bestaan geheel uit (begeleide) zelfstudie.  

Toelatingseisen 

U bent in het bezit van een hbo-diploma Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek. Vooraf krijgt u een intakegesprek om na te gaan in hoeverre uw opleiding voldoet aan de eisen die het ministerie van EZ gesteld heeft voor het verkrijgen van de ex artikel 6 verklaring en om wederzijdse verwachtingen te bespreken (zie site Rijksoverheid)

Accreditatie en beoordeling

Indien u de gehele cursus met goed resultaat doorlopen heeft, ontvangt u de hbo-verklaring Dierproeven (art. 6 dierproevenregeling). De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVvML)..

Opmerkingen

In verband met de organisatie van de cursus en het plannen van de intakegesprekken verzoeken wij u zich tijdig aan te melden (voor 30 juni). Bij de aanmelding voor de totale opleiding moet u ook een verklaring overhandigen van een proefdierdeskundige (een artikel 14-functionaris) of andere begeleider (artikel 9) van uw instelling. Daaruit moet blijken dat deze in staat is en bereid is het deel van de proefdierkundige cursusmodulen op de werkplek te begeleiden en te faciliteren. Dit geldt ook voor de proefdierkundige stage.

Het aanbod van Transfergroep is erkend door CEDEO

Martijn de RuiterDr. Joep van Esch (programmaleider)
(010) 794 56 67
j.h.m.van.esch@hr.nl

Praktische informatie

Start en omvang
september 2016, omvang ca. 1-2 dagen in de week gedurende 1 semester plus zelfstudie en stage

Investering 
proefdierkundige modules: € 2.450,–

Studiebelasting 
1.320 studiebelastingsuren

Leslocatie 
Academieplein
G.J. de Jonghweg 4-6, 3015 GG Rotterdam
plan route (locatie Academieplein) 

Beoordeling
Indien u de gehele cursus met goed resultaat doorlopen heeft, ontvangt u de hbo-verklaring Dierproeven (art. 6b WOD).

Aantal deelnemers
maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de groepsgrootte en aantal groepen regulier onderwijs.