Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

De onderwijskundige, didactische en pedagogische basis

Deskundig in uw vak, maar nog geen officiële papieren in uw bezit? Met dit traject verwerft u in anderhalf jaar een lesbevoegdheid voor mbo en volwasseneneducatie. U volgt werkcolleges waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maakt u in de les en brengt u meteen in de praktijk op uw werk.

Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep.

In dit programma zijn alle ingrediënten verwerkt die jou als startende docent helpen om studenten in het MBO op activerende wijze les te geven en te begeleiden in hun loopbaan. Je leert hoe je jouw vakkennis op het juiste niveau van de student kunt aanbieden en hoe je in je team kunt bijdragen aan onderwijsontwikkeling en goede zorg voor studenten. De opleiding stelt je in staat om binnen 18 maanden jaar te voldoen aan de bekwaamheidseisen voor docent BVE. Zie ook landelijke instroomeisen PDG  

Doelgroep

Startende docenten in het onderwijs met een afgeronde HBO/WO opleiding, instructeurs die een  assessment hbo werk- en denkniveau met goed gevolg hebben afgelegd, startende docenten met een vooropleiding op mbo-4 niveau (of anders) die een assessment hbo werk- en denkniveau met goed gevolg hebben afgelegd.

Inhoud

Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De PDG-opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep.’

Met ingang van het jaar 2018 – 2019 is de PDG aangepast aan de nieuwe bekwaamheidseisen en de nieuwe Generieke Kennisbasis. In de opleiding staan de pedagogische-, didactische- en professionele bekwaamheden centraal.

De opleiding heeft een omvang van 60 ecs, deze staan gelijk aan 1.680 uur. De helft van de opleidingstijd (50%) vindt plaats op de werkplek. In elk cursusonderdeel wordt gewerkt aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creëren we een waardevolle leercontext. In het curriculum model is dit zichtbaar gemaakt in het blok ‘werkplekleren’. Hieronder valt ook de begeleiding op de werkplek.

Werkwijze

In elke cursus werkt u aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creeren we een waardevolle leeromgeving. Hieronder valt ook de begeleiding op de werkplek. Tijdens de bijeenkomst werkt u aan een gedeelte van de gehele beroepstaak van de cursus. U kiest aan welke leerdoelen u wil werken en u benut theoretische concepten en oefeningen tijdens de bijeenkomsten voor het realiseren van uw beroepstaak. In de eerste fase van de opleiding worden mini-lessen en het uitwisselen van beeldmateriaal van lessituaties gebruikt als middel voor feedback.

Met blended learning sluiten we optimaal aan uw vertrekpunt bij het aantonen van uw  bekwaamheden bij de beroepstaak van de betreffende cursus. Vanuit de inhoud (bekwaamheidseisen en generieke kennisbasis) streven we ernaar u de mogelijkheid te bieden in verschillende (niet tijd- en plaatsgebonden) contexten te leren. Er zijn vier contexten van leren zichtbaar in de opleiding: werken aan beroepsproducten (werkplekleren), individueel/zelfgestuurd leren, samenwerkend leren en klassikaal leren. Deze vier staan in het leerproces voortdurend in verbinding met elkaar.

Online en offline werkvormen staan ten dienste aan (1) het in toenemende mate zelfstandig opbouwen van uw bekwaamheid als docent en (2) de interactie en verbinding tussen trainers, u als deelnemer en deelnemers onderling.

De rol van online technologie zorgt ervoor dat het verwerven van uw kennis meer plaatsvindt buiten de bijeenkomsten, zodat er tijdens de bijeenkomsten meer tijd is voor differentiatie, profilering & feedback van de trainer op uw leerprocesproces.

Toelatingseisen

De opleiding hanteert de instroomeisen zoals beschreven in het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Om te kunnen starten met de PDG-opleiding, beschikt u als zij-instromer over een door uw werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring. Voor de instroomeisen wordt verwezen naar mboraad.nl/landelijk raamwerk. U dient bij het intakegesprek alle relevante documenten te kunnen overleggen. 

U wordt toegelaten tot de opleiding nadat in het intakegesprek is gebleken dat u aan de toelatingseisen kunt voldoen. Ter voorbereiding op het intakegesprek stelt u een startportfolio samen, waarin uw opleiding, werkervaring en mogelijk reeds verworven bekwaamheden zijn beschreven. Dit dient als basis voor het intakegesprek.

Vrijstellingen 

Indien hier op basis van vooropleiding aanleiding toe is, kunt u na overleg met de programmaleider, direct bij aanvang van de opleiding schriftelijk een vrijstelling voor één of meerdere cursussen aanvragen bij de examencommissie van de Lerarenopleiding (IVL-examencommissie@hr.nl). U dient daarbij aan te geven op basis waarvan er vrijstelling wordt aangevraagd waarbij u relevante stukken toevoegt. De examencommissie doet uitspraak over het al dan niet toekennen van een vrijstelling. Er zijn o.a. ‘standaard’ vrijstellingen mogelijk op basis van een PABO diploma (20 EC) of HBO MWD/SPH (16 EC). Overige aanvragen worden apart in behandeling genomen door de examencommissie.

Civiel effect

De opleiding heeft nu een herkenbaar bachelor eindniveau, dat aansluiting geeft op een Tweedegraads Lerarenopleiding als vervolgopleiding.

Het verwerven van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift leidt tot het verklaren van benoembaarheid zoals bedoeld in de artikelen 4.2.3 en 4.2.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, die eindverantwoordelijk is voor de PDG-opleiding. Het PDG voldoet daarmee aan de bepalingen in artikel 7a.4 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Wilt u verder studeren? Het PDG getuigschrift geeft vervolgens recht op vrijstelling in de tweedegraads lerarenopleiding. Ook de masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn bekend met het getuigschrift PDG.

   


(010) 794 6654
ivl-posthbo@hr.nl  

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 6654

 

Praktische informatie

Start
In het voorjaar van 2019 start de nieuwe groep bij voldoende inschrijvingen 


Dag en tijd 
Donderdag
9:00 - 17:00 uur

Investering 
€ 5.865,- 

Studiebelasting 
60 ECTS/1680 uur
Om de week 35 keer een contactbijeenkomst en 35 keer zelfstudie. De opleiding duurt netto 18 maanden verdeeld over 2 jaar

Locatie
Hogeschool Rotterdam
(incompany is ook mogelijk)

Beoordeling
Deelnemers ontvangen een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift uitgereikt door het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Aantal deelnemers 
Minimaal 15

Aanmelden Incompanytraject
Klik hier  voor als u zich wilt aanmelden voor een incompanytraject.